top of page

การสกัดกั้น CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีความกระตือรือร้นในการสอนและใช้ประสบการณ์ระดับมืออาชีพเป็นเวลาหลายปีในการสอน CPR ที่มีคุณภาพสูง เราเชื่อในการสนับสนุนนักเรียนของเราอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจและการฝึกอบรมที่จำเป็นในการแทรกแซงเมื่อเผชิญกับเหตุฉุกเฉินทั้งในทางคลินิกหรือในที่สาธารณะ

เกี่ยวกับ

image000004.jpg
Mary Giangrande BSN RN CFRN


เจ้าของ

พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี โดยเริ่มต้นอาชีพใน ICU จากนั้นจึงย้ายเข้าสู่ Critical Care Transport, ER และกลับไปที่ ICU

การรับรองรวมถึง; CFRN, ​​ACLS, PALS, NRP, TNCC, BLS, American Heart Association BLS และผู้สอน ACLS, American Red Cross BLS และผู้สอน ACLS

bottom of page